Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Lánský zpravodaj > 2007 > Březen 2007

Lánský zpravodaj                              Březen 2007

Členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Lány

 

Ve čtvrtek 8. března 2007 se od 18.00 hod. konala v klubovně SDH Lány Členská schůze SDH Lány. Schůze byla zahájena starostou sboru Ladislavem Dvořáčkem, který přivítal přítomné členy a předal vedení schůze veliteli sboru Tomáši Dvořáčkovi.

Hlavní body jednání členské schůze :

- plán brigád členů SDH Lány pro jarní období v klubovně a jejím

  okolí, včetně údržby veřejné zeleně

- schválení příspěvku sboru na nákup materiálu pro přípravu Dětského  dne v Lánech

- plán soutěží, kterých se bude sbor v letošním roce účastnit. Jedná

  se o tyto soutěže:

·         okrsková soutěž Lány 12.05.2007

·         soutěž o Putovní pohár o Kozojedskou tvrz 26.05.2007

·         soutěž Memoriál Zdeňka Hrstky 16.06.2007

·         Soutěž zmenšených družstev Chotěnice 21.07.2007  

·         soutěž Memoriál Františka Jandery 08.09.2007

·         soutěž O pohár starosty obce Morašice 06.10.2007

 

Velitelka soutěžního družstva Vlasta Sadílková seznámila přítomné členy s organizací nácviku družstva na soutěže, které si vytýčilo pro letošní rok vysoké cíle. Dále velitelka družstva požádala starostu obce o dovybavení soutěžního družstva opasky a ochrannými přilbami. Na závěr schůze proběhla diskuze členů k jednotlivým projednávaným bodům jednání.  

 

 

Zánik povolení k odběru a vypouštění vod.

 

dovolte, abychom Vás informovali o povinnostech pro osoby, které odebírají podzemní nebo povrchovou vodu a vypouští odpadní vodu. (podle ustanovení čl. II, odst. 2, zákona 20/2004 Sb., kterým se mění vodní zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.)

 

1) Povinnosti občanů, kteří odebírají podzemní nebo povrchovou vodu

Pracovníci Městského úřadu v Heřmanově Městci stavební odbor nám slíbili, že v co nejkratší lhůtě provedou výběr čísel popisných z obce Lány a Kozojedy, po kterých budou požadovat dodatečné povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami.   

 

2) Povinnosti občanů, kteří vypouští odpadní vodu

Fyzická osoba využívající pro likvidaci odpadních vod septik s přepadem do vodoteče musí žádat o povolení na Městském úřadě Chrudim – Odbor životního prostředí (vodní hospodářství). Povolení budou prodloužena u samostatných domů do 22.10.2012 a u bytových domů do 22.10.2010 .

Fyzická osoba využívající pro likvidaci odpadních vod vyvážecí jímku nemusí žádat o povolení k vypouštění odpadních vod. Musí být schopna kontrolním orgánům předložit doklady o vyvážení a likvidaci odpadní vody z jímky.

Fyzická osoba využívající pro likvidaci odpadních vod domovní čističku a má platné stávající povolení nemusí žádat o nové povolení k vypouštění odpadních vod.

 

 

Valná hromada Českého svazu chovatelů ZO Lány

 

V pátek 23. února 2007 se od 18.00 hod. konala v Hostinci u Endrychů Valná hromada sdružení chovatelů Lány, kterou úvodním slovem zahájil předseda sdružení Bohuslav Novotný. Přivítal přítomné členy a hosty valné hromady a zhodnotil činnost organizace v uplynulém roce. Dalším bodem schůze bylo schválení programu valné hromady a jmenování volební a návrhové komise ve složení Libor Kopecký, Iveta Feherová a František Kopecký.

Následujícím bodem programu valné hromady bylo přednesení a schválení zprávy o hospodaření sdružení v loňském roce, s kterou přítomné seznámil pokladník Václav Kopecký a zpráva předsedy revizní komise Jana Kokeše.

Valná hromada schválila následující personální změny ve funkcích předsedů odboru.

·         předsedkyní odboru králíků byla po odstupujícím Františku Hrstkovi zvolena Iveta Feherová

·         předsedou odboru ovcí byl zvolen František Hrstka.

Zprávu o činnosti Okresního výboru Chrudim přítomné seznámil František Tomiška, který dále členy informoval o konaných a připravovaných výstavách chovatelů.

Na závěr valné hromady byly předneseny zprávy o činnosti jednotlivých odborů jejich předsedy:

·         předseda odboru holubů – František Kopecký

·         předseda odboru drůbeže – Ivan Kopriva

·         předseda odboru ovcí – František Hrstka

·         předsedkyně odboru králíků - Iveta Feherová

·         předseda odboru exotického ptactva – Libor Kopecký

 

 Sběr nebezpečného odpadu

 Sběr nebezpečného odpadu  proběhne  v obci Lány a části obce Kozojedy v pondělí  26. března 2007

v 16.00 hod.

 

Do sběrného vozidla lze nakládat: lednice, mrazáky,televizory, rádia a pod.,pneumatiky,akumulátory, monočlánky,upotřebené oleje, barvy, ředidla a nádoby od nich, obaly od kyselin, chemikálií, výbojky, zářivky, koberce, linolea, dále také objemný plastový odpad, který nelze uložit do kontejneru na plast.

 

Sběr  nebezpečného odpadu proběhne s již obvyklými zastávkami: Lány - obecní úřad v 16.00 hod., poté budou následovat místa Lány hostinec, Lány U křížku a Kozojedy křižovatka u Korečků.   

 

Každý občan musí odpad osobně předat na místě pracovníkovi odborné firmy!

 

 

Usedlost Lány č.p. 27

       Usedlost Lány č.p. 27 patřila dle postupní smlouvy 14. července 1876 Václavovi a Marii Bílkové. Odevzdací listinou ze 16. prosince 1912 přechází polovina nemovitosti Pavlíně Bílkové. Smlouvou svatební z 19. srpna 1912 patří polovina usedlosti Aloisii Klasové. Odevzdací listinou z 30. října 1924 přechází právo vlastnické nezletilé Pavlíně Klasové, provdané Myškové, na jednu čtvrtinu a nezletilému Aloisu Klasovi také na jednu čtvrtinu. Smlouvou trhovou z 2. března 1937 nabývá právo vlastnické na jednu čtvrtinu Dr. Milada Jirásková. Na základě notářského spisu ze 26. listopadu 1945 je připsáno právo vlastnické Aloisu a Vlastě Klasovým na dvě čtvrtiny nemovitosti. V roce 1945 se Alois Klas oženil s Vlastou Hajzlovou ze Stolan a spolu hospodařili na usedlosti Lány č.p. 27. Manželé Klasovi měli dvě děti Vladimíra a Vlastu. V letech 1957 až 1960 manželé Klasovi postavili nový rodinný domek, na který bylo převedeno číslo popisné 27. V roce 1980 bylo právo vlastnické převedeno na manžele Vladimíra a Jaroslavu Klasovi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společenská kronika

 

V březnu slaví významné životní jubileum

 

70 let   pan Josef Tůma z Lánů.

Přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

 

 

V tomto měsíci jsme se naposledy rozloučili s panem Josefem Novotným z Lánů č.p. 22, který zemřel 26. února ve věku 76 let.

 

 

 

Velikonoční jarmark ve Stolanech

 

Mateřská škola Stolany pořádá  3. dubna 2007 od 16:30 hod. v prostorách školy velikonoční jarmark. K vidění i ke koupi budou velikonoční perníčky, cukroví, věnečky na dveře a další velikonoční dekorace.